Obchodné podmienky spoločnosti | Informácie

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO AVAJAK s.r.o. PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, majú odchylné ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

Úvodné ustanovenia

Zmluvy

(1) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom.  Je dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Využíva webové sídlo – elektronický (internetový) obchod, elektronickú poštu, telefón, adresný list alebo ponukový katalóg (ďalej len „kúpna zmluva“). Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na žiadosti o rezervácie tovaru v predajni, pri ktorých spotrebiteľ odosiela na diaľku iba žiadosť o rezerváciu, avšak k uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza nákupom v predajni predávajúceho.

(2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Osoby

(1) Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Pre účely týchto OP sa predávajúcim rozumie:

 • Obchodné meno: AVAJAK s.r.o.
 • Sídlo: Cintorínska ulica 83/3, 053 42 Krompachy
 • IČO: 52 026 876
 • DIČ: 21 20 868 816

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I k dátumu 06.11.2018 s číslom vložky 44949/V (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: info@avajak.sk. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 65  Košice 1.

(2) Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

(3) Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

———————————————–

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.avajak.sk, https://www.avajak.com alebo https://www.otvaraky.sk,  (ďalej len, elektronický (internetový) obchod“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.

Nakupovanie a objednávka

Predávajúci:

 • AVAJAK s.r.o.
 • IČO: 52 026 876
 • DIČ: 21 20 868 816

Naše výrobky si môžete objednávať prostredníctvom internetového obchodu cez nákupný košík.

Každú Vašu objednávku považujeme za záväznú s povinnosťou platby.

Ak bude Vaša objednávka správne vyplnená a odoslaná, zašleme Vám potvrdzujúci e-mail.

Ak si objednáte výrobok, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nevieme dodať budeme Vás informovať (telefonicky, e-mailom).

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Používame výlučne vlastné fotografie. Fotografie uvedené pri výrobkoch môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť alebo farbu výrobku, čo však nepredstavuje chybu výrobku.

Všetky uvádzané ceny sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

Platba za výrobky

Spôsob platby za výrobky je možné si zvoliť pri dokončovaní objednávky. Ponúkame tieto platobné možnosti:

1. Vopred prevodom na účet vo Fio banke:

 • číslo účtu: 2901535749
 • IBAN: SK5083300000002901535749
 • BIC/SWIFT: FIOZSKBA

2. Dobierkou

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe Vašej objednávky sa Vám zaväzujeme dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku.

V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete telefonicky alebo e-mailom informovaní o termíne dodania výrobku. Vami objednaný výrobok Vám zašleme na adresu uvedenú vo Vašej objednávke. Termín dodania je uvedený pri výrobku v internetovom obchode, ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 20 dní odo dňa potvrdenia objednávky (štandardne zásielky expedujeme 1-5 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky v našom internetovom obchode).

Faktúru za vystavený tovar nájdete v elektronickej podobe po vybavení Vašej objednávky, ak by ste potrebovali doručiť aj originálnu Faktúru spolu s výrobkom, napíšte nám prosím elektronickou poštou na e-mail: info@avajak.sk alebo to priamo uveďte do poznámky pri dokončovaní objednávky.

Poštovné poplatky sú uvedené v nákupnom košíku v elektronickom obchode. Zásielku s výrobkom štandardne posielame cez Slovenskú poštu doporučeným listom alebo priamo na adresu prostredníctvom kuriérskej služby Slovenskej pošty alebo spoločnosti GLS. Bližšie informácie o cenách za dopravu sú uvedené na tomto odkaze v sekcii “Aká je cena za dopravu?”

Výmena výrobku a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme Vám omylom zaslali výrobok, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.

V prípade, že sme Vám zaslali správny výrobok podľa Vašej objednávky a Vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné hradíte Vy. Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia výrobku bez udania dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese predajcu najneskôr v 14. deň lehoty.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy a to kúpnu cenu výrobku bez nákladov na doručenie tovaru k Vám a späť k nám.  Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Výrobok, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný, nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo.

V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa – na zákazku, t.j. pokiaľ výrobca vykoná na žiadosť kupujúceho akékoľvek neštandardné úpravy na objednanom výrobku oproti bežným modelom ponúkaných v galérii predajcu.

Reklamácia, záruka výrobku a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Reklamácia

 1. Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady písomne na adrese predávajúceho.
 4. Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať na adresu predávajúceho avšak nie na dobierku. Výrobok je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku.
 5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného výrobku). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa dodania reklamovaného výrobku. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za výrobok alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

 1. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybného výrobku za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby.
 2. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. V prípade, že má výrobok súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom používaní, má spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 4. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného výrobku, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Zodpovednosti

 1. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní výrobku) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku, nakoľko výrobok pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného poštou alebo dopravcom.
 3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zadaním zlej alebo neúplnej adresy, ktorú uviedol kupujúci.
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou alebo iným dopravcom, ktorého si kupujúci pri objednávke určil.

Záruka výrobku

 1. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady výrobku, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 2. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie a údržbu výrobku alebo jeho časti,
  3. nesprávnym používaním výrobku na iný účel, ako je všeobecne zaužívané,
  4. neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
  5. používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu výrobku,
  6. zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok,
  7. poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
  8. používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 3. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 4. Záruka sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 5. Na všetky ponúkané výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva (reklamácia bola odmietnutá, nebola vybavená do 30 dní a pod.), môže žiadať o nápravu predávajúceho. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní, má právo kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Tento návrh môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.
 2. Návrh môže kupujúci podať, ak hodnota reklamovaného tovaru je vyššia ako 20,- €.
 3. Kupujúci podáva návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami Alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na Slovensku sú:
  1. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
  2. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
  3. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
  4. Súkromná firma, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).
 4. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tomto odkaze.
 5. Kupujúci si môže vybrať, či podnet podá napríklad SOI-ke alebo súkromnej firme.
 6. Kupujúci môže na podanie žiadosti využiť aj Online formulár na podanie sťažnosti, ktorý zabezpečuje Európska únia na tomto odkaze. Služba na podanie sťažnosti sa nazýva RSO (riešenie sporov online). Sťažnosť môže kupujúci podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Viac informácii sa dočítate v nasledújucom dokumente: Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku bude splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy dovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.).

Informácie

V prípade nejasností Vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných výrobkov a ich dodania. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie.

 

Váš AVAJAK tím